Právne služby poskytované
profesionálne a lojálne

scroll-down
Prejdite nižšie

LAWYALTIE vyjadruje predovšetkým náš lojálny vzťah ku klientom, ktorých práva chránime. Našim cieľom je poskytovať kvalitné právne služby zacielené na skutočné potreby klientov.

Naša špecializácia

Spoznajte nás

Spoznajte nás

naspäť

JUDr. Martin Kurčík, PhD.

advokát a partner

Svoju právnu prax začal ako právny asistent v advokátskej kancelárii JUDr. Ernesta Valka, PhD. Následne pôsobil ako advokátsky koncipient a neskôr aj ako spolupracujúci advokát v advokátskej kancelárii JUDr. Branislava Jablonku, PhD. Niekoľko rokov pôsobil ako asociovaný advokát v advokátskej kancelárii RELEVANS so zameraním sa na sporovú agendu, kde nadobudol rozsiahle skúsenosti pri riešení významných a náročných súdnych sporov.

Martin sa špecializuje na sporovú agendu, a to v oblasti obchodného, občianskeho a správneho práva, vrátane práva cenných papierov a obchodných spoločností. Cenné skúsenosti nadobudol aj pri zastupovaní klientov z prostredia biznisu, politiky a športu vo veci ochrany osobnosti a ochrany dobrej povesti právnickej osoby. Klientov zastupoval pred súdmi vo všetkých stupňoch rozhodovania, pričom hodnota zastupovaných sporov dosiahla niekoľko desiatok miliónov eur.

Zameriava sa aj na poradenstvo klientom v oblasti trestného práva a zastupuje ich aj ako poškodených v trestnom konaní. Počas svojej praxe poskytoval právnu podporu aj v oblasti bankovníctva, pričom sa zúčastnil aj viacerých právnych due dilligence. Venuje sa taktiež vypracovaniu zmlúv a právnych analýz.

Spoznajte nás

naspäť

JUDr. Ivan Biacovský

advokát a partner

Počas svojej praxe pôsobil ako koncipient JUDr. Ernesta Valka, PhD. a ďalej ako asociovaný advokát v renomovaných advokátskych kanceláriách MST PARTNERS s.r.o. a Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., slovenská pobočka rakúskej advokátskej kancelárie.

Ivan dlhodobo poskytuje komplexné právne poradenstvo pre producentov a predajcov softwarových produktov, vrátane prípravy a negociácie softwarových zmlúv a zmlúv o poskytnutí konzultačných a implementačných IT služieb.

Okrem IT práva sa v prevažnej miere venuje právu duševného vlastníctva a správnemu právu najmä v oblasti farmácie, stavebného práva a verejného obstarávania. Má tiež bohaté pracovné skúsenosti s nastavovaním komplexnej zmluvnej dokumentácie vrátane aplikácie zmluvných podmienok FIDIC, úspešne zastupuje klientov v sporových konaniach a právne služby poskytuje aj v oblasti korporátneho práva a pracovného práva. Zúčastnil sa rozsiahlych due dilligence, M&A a developerských projektov, v rámci ktorých poskytoval právne poradenstvo pri developerských projektoch líniových stavieb strategického významu.

Pôsobí ako člen Komisie Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov.

Spoznajte nás

naspäť

JUDr. Bronislava Krištof

advokátka

Počas svojej praxe pôsobila ako koncipientka v advokátskej kancelárii VIVID LEGAL, s.r.o. Pred príchodom do Advokátskej kancelárie LAWYALTIE, s.r.o. niekoľko rokov pôsobila ako právnik v skupine ZSE, pre ktorú poskytovala komplexné právne poradenstvo v oblasti korporátneho práva, obchodného práva, pracovného práva, práva energetiky, či pri zastupovaní v sporových konaniach. Zároveň bola zodpovedná za poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov pre celú skupinu ZSE.

Bronislava poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, M&A, ako aj pri nastavení a realizácii korporátnych procesov a zmien. Venuje sa tiež pracovnému právu vrátane cezhraničných pracovnoprávnych vzťahov, stavebnému právu a v širokej miere obchodnému, občianskemu a mnohým odvetviam správneho práva. Klientov úspešne zastupuje v súdnych a správnych konaniach.

Bronislava sa zúčastnila viacerých due dilligence a M&A, poskytovala právne poradenstvo v oblasti práva energetiky, v rámci ktorého sa venovala najmä rozvoju elektromobility v podmienkach Slovenskej republiky. Participovala tiež na viacerých medzinárodných projektoch s európskym významom v oblasti elektromobility a digitalizácie distribučnej sústavy.

Spoznajte nás

naspäť

JUDr. Dominika Mondočková

advokátka

Počas svojej praxe pracovala ako koncipientka v renomovanej advokátskej kancelárii v Banskej Bystrici, kde sa venovala najmä sporovej agende z oblasti občianskeho, rodinného, obchodného a pracovného práva. Úspešne zastupovala klientov pred súdmi ako aj inými orgánmi verejnej moci. Ako advokátka v širokej miere aplikuje svoje právne skúsenosti získané počas viac ako päťročnej praxe v advokácii.

Dominika sa naďalej špecializuje najmä na sporovú agendu, prípravu súdnych podaní a bránenie práv klientov pred orgánmi verejnej moci. Tiež sa venuje zmluvnej agende v oblasti obchodného a občianskeho práva, korporátnemu právu a správnemu právu. Vypracováva pre klientov právne analýzy a ďalšiu právnu dokumentáciu.

Dominika úspešne uplatňuje práva klientov v oblasti stavebného práva, efektívne bráni ich oprávnené záujmy aj v prípadoch nezákonného zásahu orgánov verejnej moci a aktívne rieši konfliktné obchodné a civilné vzťahy tak v rámci mimosúdneho konania, ako aj v konaní pred súdmi.

Spoznajte nás

naspäť

JUDr. Martin Kurčík, PhD.

lawyer and partner

Svoju právnu prax začal ako právny asistent v advokátskej kancelárii JUDr. Ernesta Valka, PhD. Následne pôsobil ako advokátsky koncipient a neskôr aj ako spolupracujúci advokát v advokátskej kancelárii JUDr. Branislava Jablonku, PhD. Niekoľko rokov pôsobil ako asociovaný advokát v advokátskej kancelárii RELEVANS so zameraním sa na sporovú agendu, kde nadobudol rozsiahle skúsenosti pri riešení významných a náročných súdnych sporov.

Martin sa špecializuje na sporovú agendu, a to v oblasti obchodného, občianskeho a správneho práva, vrátane práva cenných papierov a obchodných spoločností. Cenné skúsenosti nadobudol aj pri zastupovaní klientov z prostredia biznisu, politiky a športu vo veci ochrany osobnosti a ochrany dobrej povesti právnickej osoby. Klientov zastupoval pred súdmi vo všetkých stupňoch rozhodovania, pričom hodnota zastupovaných sporov dosiahla niekoľko desiatok miliónov eur.

Zameriava sa aj na poradenstvo klientom v oblasti trestného práva a zastupuje ich aj ako poškodených v trestnom konaní. Počas svojej praxe poskytoval právnu podporu aj v oblasti bankovníctva, pričom sa zúčastnil aj viacerých právnych due dilligence. Venuje sa taktiež vypracovaniu zmlúv a právnych analýz.

Spoznajte nás

naspäť

JUDr. Ivan Biacovský

lawyer and partner

Počas svojej praxe pôsobil ako koncipient JUDr. Ernesta Valka, PhD. a ďalej ako asociovaný advokát v renomovaných advokátskych kanceláriách MST PARTNERS s.r.o. a Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., slovenská pobočka rakúskej advokátskej kancelárie.

Ivan dlhodobo poskytuje komplexné právne poradenstvo pre producentov a predajcov softwarových produktov, vrátane prípravy a negociácie softwarových zmlúv a zmlúv o poskytnutí konzultačných a implementačných IT služieb.

Okrem IT práva sa v prevažnej miere venuje právu duševného vlastníctva a správnemu právu najmä v oblasti farmácie, stavebného práva a verejného obstarávania. Má tiež bohaté pracovné skúsenosti s nastavovaním komplexnej zmluvnej dokumentácie vrátane aplikácie zmluvných podmienok FIDIC, úspešne zastupuje klientov v sporových konaniach a právne služby poskytuje aj v oblasti korporátneho práva a pracovného práva. Zúčastnil sa rozsiahlych due dilligence, M&A a developerských projektov, v rámci ktorých poskytoval právne poradenstvo pri developerských projektoch líniových stavieb strategického významu.

Pôsobí ako člen Komisie Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov.

Spoznajte nás

naspäť

JUDr. Bronislava Krištof

attorney at Law

Počas svojej praxe pôsobila ako koncipientka v advokátskej kancelárii VIVID LEGAL, s.r.o. Pred príchodom do Advokátskej kancelárie LAWYALTIE, s.r.o. niekoľko rokov pôsobila ako právnik v skupine ZSE, pre ktorú poskytovala komplexné právne poradenstvo v oblasti korporátneho práva, obchodného práva, pracovného práva, práva energetiky, či pri zastupovaní v sporových konaniach. Zároveň bola zodpovedná za poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov pre celú skupinu ZSE.

Bronislava poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, M&A, ako aj pri nastavení a realizácii korporátnych procesov a zmien. Venuje sa tiež pracovnému právu vrátane cezhraničných pracovnoprávnych vzťahov, stavebnému právu a v širokej miere obchodnému, občianskemu a mnohým odvetviam správneho práva. Klientov úspešne zastupuje v súdnych a správnych konaniach.

Bronislava sa zúčastnila viacerých due dilligence a M&A, poskytovala právne poradenstvo v oblasti práva energetiky, v rámci ktorého sa venovala najmä rozvoju elektromobility v podmienkach Slovenskej republiky. Participovala tiež na viacerých medzinárodných projektoch s európskym významom v oblasti elektromobility a digitalizácie distribučnej sústavy.

Spoznajte nás

naspäť

JUDr. Dominika Mondočková

attorney at Law

Počas svojej praxe pracovala ako koncipientka v renomovanej advokátskej kancelárii v Banskej Bystrici, kde sa venovala najmä sporovej agende z oblasti občianskeho, rodinného, obchodného a pracovného práva. Úspešne zastupovala klientov pred súdmi ako aj inými orgánmi verejnej moci. Ako advokátka v širokej miere aplikuje svoje právne skúsenosti získané počas viac ako päťročnej praxe v advokácii.

Dominika sa naďalej špecializuje najmä na sporovú agendu, prípravu súdnych podaní a bránenie práv klientov pred orgánmi verejnej moci. Tiež sa venuje zmluvnej agende v oblasti obchodného a občianskeho práva, korporátnemu právu a správnemu právu. Vypracováva pre klientov právne analýzy a ďalšiu právnu dokumentáciu.

Dominika úspešne uplatňuje práva klientov v oblasti stavebného práva, efektívne bráni ich oprávnené záujmy aj v prípadoch nezákonného zásahu orgánov verejnej moci a aktívne rieši konfliktné obchodné a civilné vzťahy tak v rámci mimosúdneho konania, ako aj v konaní pred súdmi.

Naša špecializácia

Popri štandardných odvetviach práva sa špecializujeme najmä na nasledovné oblasti

IT právo vrátane prípravy a negociácie zmlúv o dodaní, implementácii a servise softwarových riešení
Riešenie sporových a konfliktných obchodných vzťahov, vrátane zastrešenia mimosúdneho urovnania a zastupovania v súdnom konaní
Poskytovanie služieb v špecializovaných oblastiach správneho práva vrátane práva farmácie, stavebného práva a verejného obstarávania
Komplexné nastavenie ochrany osobných údajov vrátane konzultačných služieb
Komplexné zmluvné nastavenia pre individuálne potreby klienta, príprava VOP a flexibilného objednávkového systému
Ochrana osobnosti a ochrana dobrej povesti právnických osôb
Nastavenie zmluvných vzťahov developerských projektov, vrátane aplikácie FIDIC a princípov "back to back"
Bankovníctvo a financie, vrátane práva cenných papierov, M&A

Naše služby využili

Cookies Detaily
Aby naša stránka www.lawyaltie.sk fungovala správne, používame nevyhnutné cookies. Iné ako nevyhnutné cookies nepoužívame.